Rasyotek İ̇nsan Kaynakları Bilişim A.Ş
(GENEL) KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE
İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
(“Aydınlatma Metni”)

1. Genel Tanım

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

2. Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla rasyotek i̇nsan kaynakları bilişim a.ş (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerin Toplanması Ve İşlenme Amaçları

Şirket; kişisel verileri, doğrudan veri sahiplerinin kendisinden temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3.kişilerden ve veri sahibinin kendisinin alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; Rasyotek İ̇nsan Kaynakları Bilişim A.Ş tarafından veri sahiplerinin kişisel verilerinin yönetim süreçlerinde Şirket'in ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini ve faaliyetlerin ifası amacıyla işlenebilecektir. . Bu kapsamda sözlü, fiziksel veya elektronik ortamdan veri toplanmaktadır ve bu kişisel veriler işlenmektedir. Kişisel verilerinizin neler olduğunu, nasıl toplandıklarını ve tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verilerin neler olduğunu ve bu verilerin işlenme amaçlarının detaylarını aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz.

Müşteri Kişisel Verilerin Toplanması Ve İşlenme Amaçları

Şirket Bilgisi*

Şirket Bilgisi* İçin Veriler Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı
 • İmza Sürküleri
 • Vergi Levhası
 • Matbu Evrak
 • Müşterinin Kendisinden
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Hukuki Sebepler
 • Madde 5/2(C) Sözleşmenin Kurulması Ve İfası
 • Madde 5/2(F) Meşru Menfaat

Talep Ve Şikayet Yönetimi Bilgisi*

Talep Ve Şikayet Yönetimi Bilgisi* İçin Veriler Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı
 • Kişinin Ürün Ve Hizmetler Hakkında Yaptığı Şikayetlertle İlgili Toplanan Bilgiler Ve Kayıtlar
 • Kişinin Kendisinden
 • Matbu Evrak
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Hukuki Sebepler
 • Madde 5/2(Ç) Hukuki Yükümlülük

Finans

Finans İçin Veriler Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı
 • Hesap Ve Ödeme Bilgileri(Vergi Kimlik No,IBAN,Mizan Vb.)
 • Banka Hesap Bilgileri
 • E-Posta
 • Şirket İçi Bir Departmandan
 • Şirket İçi Sistemlerden
 • Müşterinin Kendisinden
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Hukuki Sebepler
 • Madde 5/2(A) Kanunlarda Açıkça Öngörülme
 • Madde 5/2(C) Sözleşmenin Kurulması Ve İfası
 • Madde 5/2(Ç) Hukuki Yükümlülük
 • Madde 5/2(E) Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması Veya Korunması

İşlem Güvenliği

İşlem Güvenliği İçin Veriler Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı
 • İnternet Sitesi Giriş-Çıkış Bilgileri
 • IP Adresi Bilgileri
 • İnternet Erişim Kayıt Logları(Şirket Ağı Üzerinden İnternete Erişen Herkes İçin)
 • Cookie Kayıtları
 • Call Center Kayıtları
 • İnternet Sitesinden
 • Şirket İnternet Sitesi
 • Telefon / Çağrı Merkezi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Hukuki Sebepler
 • Madde 5/2(A) Kanunlarda Açıkça Öngörülme
 • Madde 5/2(Ç) Hukuki Yükümlülük

Müşteri İşlem

Müşteri İşlem İçin Veriler Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı
 • Müşteri Başvuru Formları
 • Senet
 • Fatura
 • Şirket İçi Bir Departmandan
 • Şirket İçi Sistemlerden
 • Müşterinin Kendisinden
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
Hukuki Sebepler
 • Madde 5/2(C) Sözleşmenin Kurulması Ve İfası
 • Madde 5/2(E) Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması Veya Korunması
 • Madde 5/2(A) Kanunlarda Açıkça Öngörülme
 • Madde 5/2(Ç) Hukuki Yükümlülük

Hukuki İşlem

Hukuki İşlem İçin Veriler Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı
 • Yasal Takip Bilgisi
 • Sözleşme
 • Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler
 • Dava Dosyaları Örnekleri/Asılları/Bilgileridava Dosyasındaki Bilgiler
 • Devlet Dairelerinden
 • Müşterinin Kendisinden
 • Matbu Evrak
 • Sözleşme
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Hukuki Sebepler
 • Madde 5/2(A) Kanunlarda Açıkça Öngörülme
 • Madde 5/2(C) Sözleşmenin Kurulması Ve İfası
 • Madde 5/2(Ç) Hukuki Yükümlülük
 • Madde 5/2(F) Meşru Menfaat

İletişim

İletişim İçin Veriler Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı
 • Telefon No
 • İletişim Adresi
 • İkametgah
 • E-Posta Adresi
 • Adres
 • E-Posta
 • İnternet Sitesinden
 • Kartvizit
 • Telefon / Çağrı Merkezi
 • Kişinin Kendisinden
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Hukuki Sebepler
 • Madde 5/2(C) Sözleşmenin Kurulması Ve İfası
 • Madde 5/2(F) Meşru Menfaat
 • Madde 5/2(Ç) Hukuki Yükümlülük

Kimlik

Kimlik İçin Veriler Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı
 • Anne - Baba Adı
 • Doğduğu Ülke
 • İmza
 • Ad Soyad
 • Yaş
 • TC Kimlik No
 • Doğum Yeri
 • Doğum Tarihi
 • Cinsiyet
 • E-Posta
 • İnternet Sitesinden
 • Kişinin Kendisinden
 • Tedarikçilerden
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • İrsaliye Ve Sevk Belgelerinin Düzenlenmesi
Hukuki Sebepler
 • Madde 5/2(C) Sözleşmenin Kurulması Ve İfası
 • Madde 5/2(Ç) Hukuki Yükümlülük
Potansiyel Ürün Veya Hizmet Alıcısı Kişisel Verilerin Toplanması Ve İşlenme Amaçları

Kimlik

Kimlik İçin Veriler Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı
 • Doğum Tarihi
 • Anne - Baba Adı
 • Doğduğu Ülke
 • İmza
 • Ad Soyad
 • Yaş
 • TC Kimlik No
 • Doğum Yeri
 • Cinsiyet
 • E-Posta
 • İnternet Sitesinden
 • Kişinin Kendisinden
 • Tedarikçilerden
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • İrsaliye Ve Sevk Belgelerinin Düzenlenmesi
Hukuki Sebepler
 • Madde 5/2(C) Sözleşmenin Kurulması Ve İfası
 • Madde 5/2(Ç) Hukuki Yükümlülük

İletişim

İletişim İçin Veriler Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı
 • Telefon No
 • İletişim Adresi
 • İkametgah
 • E-Posta Adresi
 • Adres
 • E-Posta
 • İnternet Sitesinden
 • Kartvizit
 • Telefon / Çağrı Merkezi
 • Kişinin Kendisinden
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Hukuki Sebepler
 • Madde 5/2(C) Sözleşmenin Kurulması Ve İfası
 • Madde 5/2(F) Meşru Menfaat
 • Madde 5/2(Ç) Hukuki Yükümlülük
Ziyaretçi Kişisel Verilerin Toplanması Ve İşlenme Amaçları

Hukuki İşlem

Hukuki İşlem İçin Veriler Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı
 • Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler
 • Dava Dosyaları Örnekleri/Asılları/Bilgileridava Dosyasındaki Bilgiler
 • Müşterinin Kendisinden
 • Sözleşme
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Hukuki Sebepler
 • Madde 5/2(A) Kanunlarda Açıkça Öngörülme
 • Madde 5/2(C) Sözleşmenin Kurulması Ve İfası
 • Madde 5/2(Ç) Hukuki Yükümlülük
 • Madde 5/2(F) Meşru Menfaat

İletişim

İletişim İçin Veriler Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı
 • Telefon No
 • E-Posta Adresi
 • E-Posta
 • İnternet Sitesinden
 • Kartvizit
 • Telefon / Çağrı Merkezi
 • Kişinin Kendisinden
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Hukuki Sebepler
 • Madde 5/2(C) Sözleşmenin Kurulması Ve İfası
 • Madde 5/2(F) Meşru Menfaat

İşlem Güvenliği

İşlem Güvenliği İçin Veriler Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı
 • Cookie Kayıtları
 • IP Adresi Bilgileri
 • İnternet Erişim Kayıt Logları(Şirket Ağı Üzerinden İnternete Erişen Herkes İçin)
 • Call Center Kayıtları
 • İnternet Sitesi Giriş-Çıkış Bilgileri
 • İnternet Sitesinden
 • Şirket İnternet Sitesi
 • Telefon / Çağrı Merkezi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Hukuki Sebepler
 • Madde 5/2(A) Kanunlarda Açıkça Öngörülme
 • Madde 5/2(Ç) Hukuki Yükümlülük

Kimlik

Kimlik İçin Veriler Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı
 • Ad Soyad
 • E-Posta
 • İnternet Sitesinden
 • Kişinin Kendisinden
 • Tedarikçilerden
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • İrsaliye Ve Sevk Belgelerinin Düzenlenmesi
Hukuki Sebepler
 • Madde 5/2(C) Sözleşmenin Kurulması Ve İfası
 • Madde 5/2(Ç) Hukuki Yükümlülük
Diğer 3. Kişiler Kişisel Verilerin Toplanması Ve İşlenme Amaçları

Kimlik

Kimlik İçin Veriler Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı
 • Doğum Yeri
 • TC Kimlik No
 • Yaş
 • Ad Soyad
 • İmza
 • Cinsiyet
 • E-Posta
 • İnternet Sitesinden
 • Kişinin Kendisinden
 • Tedarikçilerden
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • İrsaliye Ve Sevk Belgelerinin Düzenlenmesi
Hukuki Sebepler
 • Madde 5/2(C) Sözleşmenin Kurulması Ve İfası
 • Madde 5/2(Ç) Hukuki Yükümlülük

İletişim

İletişim İçin Veriler Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı
 • Adres
 • E-Posta Adresi
 • İkametgah
 • İletişim Adresi
 • Telefon No
 • E-Posta
 • İnternet Sitesinden
 • Kartvizit
 • Kişinin Kendisinden
 • Telefon / Çağrı Merkezi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Hukuki Sebepler
 • Madde 5/2(C) Sözleşmenin Kurulması Ve İfası
 • Madde 5/2(F) Meşru Menfaat
 • Madde 5/2(Ç) Hukuki Yükümlülük

4. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar Ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından yukarıda sayılan Amaçlar kapsamında hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Müşteri Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar Ve Aktarım Amaçları

Talep Ve Şikayet Yönetimi Bilgisi*

Talep Ve Şikayet Yönetimi Bilgisi* İçin Veriler Aktarım Yapılan Taraflar Kişisel Verinin Aktarım Amacı
 • Kişinin Ürün Ve Hizmetler Hakkında Yaptığı Şikayetlertle İlgili Toplanan Bilgiler Ve Kayıtlar
 • Gerçek Kişiler Veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşları
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Hukuki Sebepler
 • Madde 5/2(Ç) Hukuki Yükümlülük

Finans

Finans İçin Veriler Aktarım Yapılan Taraflar Kişisel Verinin Aktarım Amacı
 • Hesap Ve Ödeme Bilgileri(Vergi Kimlik No,IBAN,Mizan Vb.)
 • Banka Hesap Bilgileri
 • Gerçek Kişiler Veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Tedarikçiler
 • Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşları
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Hukuki Sebepler
 • Madde 5/2(A) Kanunlarda Açıkça Öngörülme
 • Madde 5/2(C) Sözleşmenin Kurulması Ve İfası
 • Madde 5/2(Ç) Hukuki Yükümlülük
 • Madde 5/2(E) Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması Veya Korunması

İşlem Güvenliği

İşlem Güvenliği İçin Veriler Aktarım Yapılan Taraflar Kişisel Verinin Aktarım Amacı
 • İnternet Sitesi Giriş-Çıkış Bilgileri
 • IP Adresi Bilgileri
 • İnternet Erişim Kayıt Logları(Şirket Ağı Üzerinden İnternete Erişen Herkes İçin)
 • Cookie Kayıtları
 • Call Center Kayıtları
 • Gerçek Kişiler Veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşları
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Hukuki Sebepler
 • Madde 5/2(A) Kanunlarda Açıkça Öngörülme
 • Madde 5/2(Ç) Hukuki Yükümlülük

Müşteri İşlem

Müşteri İşlem İçin Veriler Aktarım Yapılan Taraflar Kişisel Verinin Aktarım Amacı
 • Müşteri Başvuru Formları
 • Senet
 • Fatura
 • Gerçek Kişiler Veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Tedarikçiler
 • Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşları
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
Hukuki Sebepler
 • Madde 5/2(C) Sözleşmenin Kurulması Ve İfası
 • Madde 5/2(E) Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması Veya Korunması
 • Madde 5/2(A) Kanunlarda Açıkça Öngörülme
 • Madde 5/2(Ç) Hukuki Yükümlülük

Hukuki İşlem

Hukuki İşlem İçin Veriler Aktarım Yapılan Taraflar Kişisel Verinin Aktarım Amacı
 • Yasal Takip Bilgisi
 • Sözleşme
 • Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler
 • Dava Dosyaları Örnekleri/Asılları/Bilgileridava Dosyasındaki Bilgiler
 • Gerçek Kişiler Veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşları
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Hukuki Sebepler
 • Madde 5/2(A) Kanunlarda Açıkça Öngörülme
 • Madde 5/2(C) Sözleşmenin Kurulması Ve İfası
 • Madde 5/2(Ç) Hukuki Yükümlülük
 • Madde 5/2(F) Meşru Menfaat

İletişim

İletişim İçin Veriler Aktarım Yapılan Taraflar Kişisel Verinin Aktarım Amacı
 • Telefon No
 • İletişim Adresi
 • İkametgah
 • E-Posta Adresi
 • Adres
 • Gerçek Kişiler Veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Tedarikçiler
 • Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşları
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Hukuki Sebepler
 • Madde 5/2(C) Sözleşmenin Kurulması Ve İfası
 • Madde 5/2(F) Meşru Menfaat
 • Madde 5/2(Ç) Hukuki Yükümlülük

Kimlik

Kimlik İçin Veriler Aktarım Yapılan Taraflar Kişisel Verinin Aktarım Amacı
 • Anne - Baba Adı
 • Doğduğu Ülke
 • İmza
 • Ad Soyad
 • Yaş
 • TC Kimlik No
 • Doğum Yeri
 • Doğum Tarihi
 • Cinsiyet
 • Gerçek Kişiler Veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Tedarikçiler
 • Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşları
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • İrsaliye Ve Sevk Belgelerinin Düzenlenmesi
Hukuki Sebepler
 • Madde 5/2(C) Sözleşmenin Kurulması Ve İfası
 • Madde 5/2(Ç) Hukuki Yükümlülük
Potansiyel Ürün Veya Hizmet Alıcısı Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar Ve Aktarım Amaçları

Kimlik

Kimlik İçin Veriler Aktarım Yapılan Taraflar Kişisel Verinin Aktarım Amacı
 • Doğum Tarihi
 • Anne - Baba Adı
 • Doğduğu Ülke
 • İmza
 • Ad Soyad
 • Yaş
 • TC Kimlik No
 • Doğum Yeri
 • Cinsiyet
 • Gerçek Kişiler Veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Tedarikçiler
 • Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşları
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • İrsaliye Ve Sevk Belgelerinin Düzenlenmesi
Hukuki Sebepler
 • Madde 5/2(C) Sözleşmenin Kurulması Ve İfası
 • Madde 5/2(Ç) Hukuki Yükümlülük

İletişim

İletişim İçin Veriler Aktarım Yapılan Taraflar Kişisel Verinin Aktarım Amacı
 • Telefon No
 • İletişim Adresi
 • İkametgah
 • E-Posta Adresi
 • Adres
 • Gerçek Kişiler Veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Tedarikçiler
 • Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşları
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Hukuki Sebepler
 • Madde 5/2(C) Sözleşmenin Kurulması Ve İfası
 • Madde 5/2(F) Meşru Menfaat
 • Madde 5/2(Ç) Hukuki Yükümlülük
Ziyaretçi Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar Ve Aktarım Amaçları

Hukuki İşlem

Hukuki İşlem İçin Veriler Aktarım Yapılan Taraflar Kişisel Verinin Aktarım Amacı
 • Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler
 • Dava Dosyaları Örnekleri/Asılları/Bilgileridava Dosyasındaki Bilgiler
 • Gerçek Kişiler Veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşları
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Hukuki Sebepler
 • Madde 5/2(A) Kanunlarda Açıkça Öngörülme
 • Madde 5/2(C) Sözleşmenin Kurulması Ve İfası
 • Madde 5/2(Ç) Hukuki Yükümlülük
 • Madde 5/2(F) Meşru Menfaat

İletişim

İletişim İçin Veriler Aktarım Yapılan Taraflar Kişisel Verinin Aktarım Amacı
 • Telefon No
 • E-Posta Adresi
 • Gerçek Kişiler Veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Tedarikçiler
 • Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşları
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Hukuki Sebepler
 • Madde 5/2(C) Sözleşmenin Kurulması Ve İfası
 • Madde 5/2(F) Meşru Menfaat

İşlem Güvenliği

İşlem Güvenliği İçin Veriler Aktarım Yapılan Taraflar Kişisel Verinin Aktarım Amacı
 • Cookie Kayıtları
 • IP Adresi Bilgileri
 • İnternet Erişim Kayıt Logları(Şirket Ağı Üzerinden İnternete Erişen Herkes İçin)
 • Call Center Kayıtları
 • İnternet Sitesi Giriş-Çıkış Bilgileri
 • Gerçek Kişiler Veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşları
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Hukuki Sebepler
 • Madde 5/2(A) Kanunlarda Açıkça Öngörülme
 • Madde 5/2(Ç) Hukuki Yükümlülük

Kimlik

Kimlik İçin Veriler Aktarım Yapılan Taraflar Kişisel Verinin Aktarım Amacı
 • Ad Soyad
 • Gerçek Kişiler Veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Tedarikçiler
 • Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşları
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • İrsaliye Ve Sevk Belgelerinin Düzenlenmesi
Hukuki Sebepler
 • Madde 5/2(C) Sözleşmenin Kurulması Ve İfası
 • Madde 5/2(Ç) Hukuki Yükümlülük
Diğer 3. Kişiler Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar Ve Aktarım Amaçları

Kimlik

Kimlik İçin Veriler Aktarım Yapılan Taraflar Kişisel Verinin Aktarım Amacı
 • Doğum Yeri
 • TC Kimlik No
 • Yaş
 • Ad Soyad
 • İmza
 • Cinsiyet
 • Gerçek Kişiler Veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Tedarikçiler
 • Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşları
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • İrsaliye Ve Sevk Belgelerinin Düzenlenmesi
Hukuki Sebepler
 • Madde 5/2(C) Sözleşmenin Kurulması Ve İfası
 • Madde 5/2(Ç) Hukuki Yükümlülük

İletişim

İletişim İçin Veriler Aktarım Yapılan Taraflar Kişisel Verinin Aktarım Amacı
 • Adres
 • E-Posta Adresi
 • İkametgah
 • İletişim Adresi
 • Telefon No
 • Gerçek Kişiler Veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Tedarikçiler
 • Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşları
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Hukuki Sebepler
 • Madde 5/2(C) Sözleşmenin Kurulması Ve İfası
 • Madde 5/2(F) Meşru Menfaat
 • Madde 5/2(Ç) Hukuki Yükümlülük

5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz rasyotek i̇nsan kaynakları bilişim a.ş tarafından Belge, Bilgisayar, Mail, Şirket Serverı, fiziki dosya, Birim Arşivleri, Çağrı Merkezleri, Arşiv Odası kanallarıyla Fiziksel Ortam ve Elektronik Ortam aracılığı ile toplanabilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve/veya korunması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve meşru menfaat hukuki sebeplerine ve sağlamanız halinde açık rızanıza dayalı olarak toplanacaktır.

6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’Un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://rasyomed.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz rasyotek i̇nsan kaynakları bilişim a.ş KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BAŞVURU FORMU’ nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
“Bu doküman Süperportal tarafından otomatik olarak oluşturulmuştur.”